Chủ nhật, 29/11/2020

Công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thứ tư, 01/04/2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 2477-CV/TU, ngày 1/4/2020  về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Quyết định số 447/QĐ-TTg, ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc ở mức độ đại dịch toàn cầu với 10 nhóm biện pháp phòng, chống;

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, nhất là ngành Y tế, Công an, Quân đội trong thời gian qua đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, trước diễn biến mới yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tiếp tục tập trung cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh với một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm yêu cầu và đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 và Quyết định số 447/QĐ-TTg, ngày 01/4/2020. Chủ động nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh khi triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 172-TB/TW, ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 231/UBND-VP6, ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Rà soát kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác của đơn vị từ nay đến hết tháng 4/2020 để phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện trong đó nêu rõ thời gian phải hoàn thành, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; thực hiện việc tổ chức trao đổi, phản ánh, báo cáo và xử lý công việc bằng hình thức trực tuyến và các biện pháp phù hợp khác, kể từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

3. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm với cấp ủy, cơ quan cấp trên về việc phân công, tổ chức công việc tại đơn vị mình, bảo đảm về chất lượng, tiến độ công việc theo yêu cầu đã đề ra; chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

4. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.
Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động mạnh mẽ, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”; chủ động đề xuất khen thưởng, hỗ trợ cho các cán bộ ở tuyến đầu chống dịch.

Thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến đấu chống đại dịch đã thể hiện ý chí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, hài lòng với những kết quả đã làm được, cần phải tiếp tục thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn và dập tắt dịch bệnh.

Trong thời điểm khó khăn và phức tạp này, Đảng bộ, chính quyền, đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ nhân viên ngành Y tế, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện, kịp thời tổng hợp báo cáo hàng ngày với Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Trần Hồng Quảng

Bài viết khác